Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา แก้ไขปัญหาผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งพื้นที่แก่งดอนกลางเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 681 ไร่ มีน้ำใช้ตลอดปี มีการปล่อยปลาปล่อยสัตว์น้ำจืดเพื่อให้ประชาชนได้จับเลี้ยงชีพ จัดทำเป็นสวนสาธารณะของชุมชนริมแก่งดอนกลางเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมสำคัญในวันต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายของคนในชุมชน เป็นจุดชมวิวและจุดพักผ่อนหย่อนใจ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin