Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง รองคณบดี เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติและหน่วยงานนำไปปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้ความเห็นชอบ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin