ม.กาฬสินธุ์ ร่วมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดมหกรรมแก้จน จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ บริเวณพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการแก้จนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ) ที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานกับพื้นที่เป้าหมาย ต่อ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมแก้จนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ซึ่ง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น เพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้น นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน จำนวน 5 ครัวเรือน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin