คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 พร้อมลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมแมกโนเลีย ชั้น 4 โรงแรม ทีเค.พาเลช แอนต์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ นำโดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร มะลาศรี คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พิมพ์ศักดิ์ รองคณบดีฯ คณาจารย์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่ง คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2567 ในการนี้ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่5 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในวิชาเอกคู่ปฐมวัยและประถมศึกษา จำนวน 35 ทุน รับนักเรียนที่จะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเริ่มค้นหา คัดกรอง และคัดเลือก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin