มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต”กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโครงการ “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ในการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมตอบแทนสังคมด้วยการบริจาคโลหิต โดยมุ่งหวังในการปลูกฝังค่านิยมจิตอาสา และความเสียสละ อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างกองทุนฯ และสถาบันการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมสถานที่บริจาคโลหิต ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง และในวันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ อาคารช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ในวันดังกล่าวมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจมาบริจาคโลหิต และอวัยวะเป็นกันอย่างเนืองแน่น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin