Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ KSU201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) โดยงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอด้วย Canva for Education” ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์กมลวรรณ รัชตเวชกุล อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วัตุถประสงค์การจัดการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการใช้งาน เรียนรู้เทคนิคการออกแบบออกสื่อประชาสัมพันธ์ การนำเสนองานด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยแพลตฟอร์ม Canva เพื่อเป็นประโยชน์ ในการจัดทำสื่อไปใช้ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin