Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 18 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมืองและพื้นที่นามน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี, ประธานมูลนิธิฯ, และเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ  ในวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานอ่านสารสันติภาพ และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกร สุรมณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานอ่านสารสันติภาพ พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ภายหลังการเคารพธงชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา เนื่องในวันสันติภาพสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin