Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องเรียนรวม อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จำนวน 3 คน และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 1 คน เข้ารับมอบถุงพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนฯ ในการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางสาวอ้อมอารีย์ ยี่วาศรี นายอำเภอนามน นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธี

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin