Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดงานวันศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา : เปิดโลกวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการสำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร มะลาศรี คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและเสริมสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู ให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รวมถึงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิจัย ของนักศึกษาและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และนวัตกรรมการศึกษา ที่เป็นภารกิจหลักหรือเป็นความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ได้รับองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพด้านการศึกษา ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของครูและนักเรียนจำนวนมาก การแข่งขันโครงงานทางการเกษตร การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ การประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนทางคณิตศาสตร์ สำหรับครู การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง การแข่งขันการคัดลายมือ การแข่งขันการวาดภาพวรรณคดีไทย ประกวด science show จรวดขวดน้ำ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การประกวดการวาดภาพระบายสี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ การแข่งขันการเล่านิทาน การประกวดมารยาทไทย และการประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งนอกจากนั้นยังมีเวทีการเสวนาหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ : จุดแข็งและโอกาสด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้” โดยผู้ร่วมเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร มะลาศรี คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา นายอุทัย แก้วกล้า ประธานสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ นายพยุงค์ ทองคำ รองผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ดร.ทัศนีย์ เมษสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ และ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รองผู้อำนวยการ สพม.กาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin