Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง co-working space ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ใน ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายไทกาฬสินธุ์ บ้านคำบง อำเภอห้วยผึ้ง เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือยกระดับมาตรฐานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายพื้นเมืองตำบลคำบงให้มีความหลากหลาย เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชาวบ้านคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันถอดบทเรียน เนินงานระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม ถึง 9 กันยายน 2566 ณ บ้านคำบง ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี อ.พรสวรรค์ พรดอนก่อ วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้เทศบาลตำบลคำบง ได้สนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin