Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ปี 2566 โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนและผู้ประกอบการให้มีทักษะการบริหารจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นำความรู้และทักษะไปทำงานร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชนได้โดยกิจกรรมมีการนำเสนอการปิดโครงการย่อย จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบไปด้วย กลุ่มศูนย์เรียนรู้โฮมสเตย์วัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกศล เรืองแสน หัวหน้าโครงการ กลุ่มศูนย์เรียนรู้การจัดการดินปุ๋ยบ้านแก้งนคร หนึ่งไร่หนึ่งแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัดชา เหมันต์ หัวหน้าโครงการ กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้าบ้านโพนนาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรรพ ขันธิรัตน์ หัวหน้าโครงการ กลุ่มพัฒนาห่วงโซ่การผลิตเสื่อกกลายขิดเพื่อยกระดับรายได้ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา ศรีบุรัมย์ หัวหน้าโครงการและกลุ่มการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภูปอและโฮมสเตย์ อาจารย์หอมหวน ตาสาโรจน์ หัวหน้าโครงการ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin