คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดนำเสนอผลงานวิชาการ​ ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดการนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้ง 5 กลุ่มสาขา ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (ESTACON 2023) โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายสถาบันการศึกษา นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย จากภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอผลงานรวม ทั้งสิ้น 235 บทความ บทความนำเสนอในภาคบรรยาย 189 บทความ และบทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ 46 บทความ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin