คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นเวทีสำหรับถ่ายทอดผลงานประสบการณ์ วิชาชีพวิศวกรรม เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นเวทีสำหรับถ่ายทอดผลงานประสบการณ์ วิชาชีพวิศวกรรม เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพยับหมอก ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (ESTACON 2023) ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับถ่ายทอดผลงานประสบการณ์ วิชาชีพวิศวกรรม เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ผ่านรายงานการประชุมวิชาการ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีผู้ เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย จากภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ จำนวนกว่า 500 คน โดยมีบทความส่งเข้าร่วมนำเสนอผลงานรวม ทั้งสิ้น 235 บทความ ประกอบด้วย บทความนำเสนอในภาคบรรยาย 189 บทความ และบทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ 46 บทความ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การวิจัยในด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรมที่เน้นการแก้ปัญหาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน สามารถส่งผลให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ ในพื้นที่นั้น ในขณะเดียวกัน งานวิจัยยังสามารถสร้างฐานความรู้ใหม่ ที่ชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยสามารถเป็นแหล่งสร้างงานและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้ทันการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังได้รับฟังการปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speakers) บรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางของมหาวิทยาลัยกับการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ชุมชนและการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21” โดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช และบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิกฤตพลังงานไฟฟ้าและแนวทางการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin