คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการนวัตกรรมแก้จน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง โดยรองศาสตร์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งนำทีมโดย รองศาสตราจารย์ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและคณะฯ ในการเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการนวัตกรรมแก้จนระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ดร.ทรงกรด พิมพิศาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำเสนอภาพรวมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาและยกระดับแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหา ความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด (Provincial Poverly Alleviation Operating System : PPAOS) แบบร่วมมือด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนระบบข้อมูลในจังหวัดกาฬสินธุ์” และอ.ธวัชชัย เคหะบาล ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำเสนอ “การพัฒนาโมเดลแก้จน (Operating Model) โครงการพัฒนาและยกระดับแพลตฟอร์มการแก้ปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด (Provincaol Poverty Alleviation Operating System : PPAOS) แบบร่วมมือด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และการขับเคลื่อนระบบข้อมูลในจังหวัดกาฬสินธุ์”

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin