คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัฐกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลปัจจุบัน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมถึงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และการจัดการสุขภาพ ที่เป็นภารกิจหลักหรือเป็นความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษา ให้นักศึกษา เยาวชน ได้ร่วมการแข่งขันทักษะและผลงานทางวิทยาศาสตร์ และให้นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑๑ กิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน ทั้งสิ้น 441 ทีม จาก 212 โรงเรียน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin