ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันนี้ 9 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กับผลงาน”ขยะมหัศจรรย์สู่ชุมชน” การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยมีอาจารย์ ดร.อรัญญา นนทราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) นำไปสู่การยกระดับแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในระดับอุดมศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อย่างเต็มภาคภูมิ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติผ่านการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายในการปรับตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin