สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จัดโครงการวันรพีและการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ครั้งที่ 8

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้แทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการวันรพีและการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งในวันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ ครู บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่นักเรียน และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการเป็นแนวทางการ เลือกที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 72 ทีม จากทั้งหมด 38 โรงเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดยโสธร จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดมหาสารคาม โดยในการแข่งขันทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท 2,000 บาท 1,500 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่เกียรติยศจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin