Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพยับหมอก อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “ทางด้านงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี” กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีฯ ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว เพื่อให้ทรัพยากรฯ ถูกยกระดับการใช้ประโยชน์รวมทั้งส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่า ซึ่ง วว. ได้นำเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นมาทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบการและเกษตรกร จำนวน 10 เทคโนโลยีหลัก ด้านการเกษตร อาทิ เทคโนโลยีเกษตรมูลค่าสูง เทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย เทคโนโลยีเกษตรลดต้นทุน การพัฒนาคนสู่ธุรกิจ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Non-degree ฝึกทำงาน พร้อมฝึกทักษะ โดยมอบเทคโนโลยีเหล่านี้ให้มหาวิทยาลัยฯ นำไปขยายผลและปรับใช้ ด้วยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้และพร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งานและพื้นที่นอกจากนี้ภายในงานมีเสวนา Driven for the future “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์” โดย นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดร.อโศก พลบำรุง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก องค์การบริหารส่วนกาฬสินธุ์ และ นายบัญญัติ คำบุญเหลือ กรรมการบริษัท สฤก จำกัด​ ดำเนินรายการเสวนา​ โดย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.พิมพ์ลิขิต​ แก้วหานาม​ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา​ ม.กาฬสินธุ์​ พร้อมทั้งการมอบกล้าพันธุ์ปลอดโรคให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 3 กลุ่ม

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin