Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดมหกรรมเกษตรสร้างสรรค์ภูสิงห์ กิจกรรมงมกุ้งบ่อดินชิงแชมป์จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า โครงการมหกรรมเกษตรสร้างสรรค์ภูสิงห์ กิจกรรมงมกุ้งบ่อดินชิงแชมป์จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของแต่ละสาขาภายใต้หน่วยงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ทางการเกษตร ตลอดจนการสร้างความรู้มือในระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ และภาคเอกชน เช่นการจัดกิจกรรมงมกุ้งบ่อดินชิงแชมป์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรในท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้แก่เกษตรและผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นการส่งเสริมให้เกษตรมาแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าทางเกษตรกร กิจกรรมงมกุ้งบ่อดินชิงแชมป์จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรอัจฉริยะที่ครบวงจร และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดกาฬสินธุ์ และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยต่อยอดให้ศูนย์วิจัย และฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร มอบประสบการณ์ที่ดี ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และครั้งต่อๆไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin