ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและสถาบัน กิจกรรมที่ 4 อบรมหลักสูตร KSU-EdPEx Assessor

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและสถาบัน กิจกรรมที่ 4 อบรมหลักสูตร KSU-EdPEx Assessor ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร KSU-EdPEx Assessor โดยจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการอบรมพัฒนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในทุก ๆ ส่วนงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างผู้ตรวจประเมินฯ ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนำพามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สู่ความเป็นเลิศต่อไป ในการนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 22 คน เป็นผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร TQA Criteria จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin