Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 “เกียรติบัตรดีเด่น”ปีที่ 2 โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของประเทศ (Safety Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin