Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ พื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าดงต่งโต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดยรองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า เพื่อปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 จำนวน 5,000 ต้น เป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษ จากฝุ่นและหมอกควัน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin