อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับประธานหอการค้าจ.กาฬสินธุ์ หารือ เชิญบุคลากรเป็นที่ปรึกษา การส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างคุณค่าชีวิต

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานที่การบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง คุณฉัตร์ชัยย์ วิรุฬห์วรวุฒิ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คุณชวภณ ณกิตบริบูรณ์ เลขาธิการ เข้าพบเพื่อหารือกับ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการเรียนเชิญท่านอธิการบดีฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นที่ปรึกษาหอการค้า เพื่อบริหารกิจการ ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต ซึ่งเป็นภารกิจของหอการค้า ให้การขับเคลื่อนงานของหอการค้าบรรลุเป้าหมายตามภารกิจต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin