Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 (KSU-Show & Share) พร้อมกล่าวให้โอวาส แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 (KSU-Show & Share) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คณาจารย์ในประเด็นการวิจัยและบริการวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนในประเด็นผลงานสร้างสรรค์ในการพัฒนางานประจำ โดยภายในโครงการจะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยและบริการวิชาการ และจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 1) ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ และ 2) ด้านผลงานสร้างสรรค์ในการพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศจำนวน 12 ผลงาน แบ่งเป็น งานวิจัยและบริการวิชาการจำนวน 7 ผลงาน และผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 5 ผลงาน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin