ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินโครงการนวัตกรรมแก้จน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินโครงการนวัตกรรมแก้จน ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะกว่า 18 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานระหว่างปี 2563-2565 ของโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพ์พิศาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จากนั้นได้การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม การดำเนินโครงการนวัตกรรมแก้จนระหว่างคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำแนวทางการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างสองสถาบันต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin