Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพยับหมอก ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้พบปะหารือกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยกาสินธุ์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570 ตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin