Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง คณาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน การเขียนบทความ และการเขียนหนังสือ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ ร่วมเสวนาเรื่อง “แบ่งปันประสบการณ์ทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน” และในเวลาต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ บรรยายเรื่อง “การเขียนบทความหรือการเขียนตำรา” เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน และมีความรู้ ความเข้าใจ การเขียนบทความ หรือการเขียนหนังสือ สร้างผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ และส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin