Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู​ ประจำปี 2566 โดยจัดขึ้นพร้อมกัน 2 พื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ส่วนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ได้รับเกียรติจาก นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในทุกคณะและทุกชั้นปีได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนและถือเป็นการสืบทอดประเพณีไหว้ครูที่มีมาแต่ดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่การจัดกิจกรรมในงานพิธีไหว้ครู​ ประจำปี​ 2566​ ประกอบด้วย การไหว้ครูพร้อมพานดอกไม้ธูปเทียนแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ทั้ง 6 คณะ โดยตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา และการประกวดแข่งขันพานไหว้ครู ท่ามกลางภาพบรรยากาศแห่งความสุข ความอบอุ่น รอยยิ้มระหว่างครูและศิษย์ อันรายล้อมไปด้วยพานไหว้ครูที่มีความสวยงาม วิจิตตระการตา สื่อถึงความรักความกตัญญู อันเต็มเปี่ยมจากลูกศิษย์ทุกๆ คน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin