Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ในเมือง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และในเวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่นามน โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มุ่งเน้นเป็นสถาบันทางวิชาการ ที่ให้ความรู้และความชำนาญ ในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง ให้สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “ความรู้สร้างคุณค่ำ ภูมิปัญญาสร้างสังคม” และมีนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศ ภายในปี 2570 หน้าที่ของมหาวิทยาลัย คือ การทำให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อจบการศึกษาสามารถเป็นที่พึ่งของครอบครัวและตนเองได้ นักศึกษาทุกคนล้วนเป็นความหวังของพ่อแม่ และญาติพี่น้อง รวมทั้งเป็นความหวังของมหาวิทยาลัยด้วย ถ้ามหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาเก่งคน เก่งงานและเก่งคิดขึ้นไม่ได้ ถือว่ายังทำหน้าที่ไม่สำเร็จ แต่ที่สุดแล้วกลไกสำคัญ ที่สำคัญ คือ ตัวนักศึกษาเอง การที่จะทำให้ความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยสำเร็จทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ แต่เกิดจากความตั้งใจ ความทุ่มเท ความวิริยะและความเพียรพยายาม กับการเรียนก็เช่นเดียวกัน นักศึกษาจะจบออกไปเป็นคนที่มีคุณภาพได้ ก็เกิดจากความตั้งใจ ความทุ่มเท ความวิริยะและความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามา ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษา และขอบคุณคณะกรรมการ ดำเนินงาน และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านในการดำเนินงานโครงการในวันนี้ ในวันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิริยะ ฤาชัยพานิชย์ นักวิชาการอิสระ มาบรรยายในหัวข้อ “ทางสู่อนาคต คุณกำหนดเอง”

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin