สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.กาฬสินธุ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ คังกัน เป็นวิทยากร ผู้เชี่ยวเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่น กรมปกครองส่วนท้องถิ่น เนื้อหาในการบรรยายประกอบด้วย1.แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรํากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.การประมาณการภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล3.โครงสร้างส่วนราชการ ตําแหน่ง ระดับตําแหน่งและการปรับปรุงตําแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4.สวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 5.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin