Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการขับเคลื่อนหน่วยวิจัยสนับสนุนภารกิจการวิจัย 1 คณะ 1 PMU ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เผยว่า โครงการขับเคลื่อนหน่วยวิจัยสนับสนุนภารกิจการวิจัย 1 คณะ 1 PMU วัตถุประสงค์ในการดำเนิน โครงการ ดังนี้ 1) เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยให้สามารถเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วย PMU ต่าง ๆ และ 2) เพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยที่สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ดังนี้ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกว.) ได้กำหนดทิศทางการบริหารจัดการทุนวิจัยออกเป็น หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit, PMU) สำหรับเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยด้าน ววน. โดยหน่วยงานบริหารจัดการ (PMU) ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ 1) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 3) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) 4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 5) หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 6) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) 7) หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 😎 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) 9) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้แต่ละคณะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุนอุดหนุนการวิจัยผ่านการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จึงกำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนหน่วยวิจัยสนับสนุนภารกิจการวิจัย 1 คณะ 1 PMU นี้ขึ้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริม เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ที่จะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของการดำเนินโครงการฯ มีผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าร่วม จำนวน 50 คน

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย อย่างไรให้ตอบโจทย์และตรงกรอบของแต่ละหน่วย PMU จากที่ คณะกรรมการดำเนินโครงการ ได้รายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตรงตาม กรอบของแหล่งทุน และมีเทคนิคที่ชัดเจนในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของงานวิจัย และ ได้รับสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin