Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
  • เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการทบทวนกระบวนการสอนตาม Constructive alignment โดยมี นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ทองมวล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานทบทวนการสอนตาม Constructive alignment ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin