Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 3 โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการทบทวนแผนการพัฒนาสำนักงานอธิการบดีระยะ 5 ปี เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรในปี 2567 โดยมี นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว กล่าวรายงานโดย นางปฏิมา บุษราคัม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี​ โดยผู้บริหาร​ บุคลากร​สำนักงานอธิการบดี​ ร่วมดำเนินการทบทวนแผนการพัฒนา

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการทบทวนเพื่อได้ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานภายในสำนักงานอธิการบดี​ ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถนำมาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานภายในองค์กรในทิศทางเดียวกัน และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นการพัฒนา ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของสำนักงานอธิการบดี และเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย กำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2566

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin