ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้อง อินทนิล นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

[ngg src=”galleries” ids=”19″ display=”basic_thumbnail”]

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin