Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
  • เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา ณ  ศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่มอบตัวเป็นลูกหลานปู่พญาหมื่นตื้ออีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดีงามในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและปราชญ์ชาวบ้านของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่มนุษย์ให้คงอยู่ตลอดไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin