Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ณ ศาลาทรงไทย วัดถ้ำปลา หมู่ที่ 11 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสชันธ์ จ.กาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานโครงการ “ร้อยดวงใจ ไทสหัสขันธ์ วัดช่วยบ้าน บ้านช่วยวัด ท้องถิ่นช่วยหนุน ปลูกต้นบุญต้นรัก” โดย พระครูวรธรรมธัช (ดร.) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเปิดงาน โดยมี พระครูสิริพัฒนนิเทศ (ดร.) เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ หลวงตาณรงค์ชยมงคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตฎค่าว พระครูรังสรรค์สหัสคุณ เจ้าคณะตำบลสหัสขันธ์ พร้อมด้วยตัวเเทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอสหัสขันธ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์ ทั้ง 8 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสหัสขันธ์ คณะครู และประชาชนชาวอำเภอสหัสขันธ์ เข้าร่วมพิธีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ชาวอำเภอสหัสขันธ์ และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สมัครสมานสามัคคี รักใคร่ปรองดองกันตลอดไป ตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 3 รวย (รวยน้ำใจ) 3 ใจ (ร่วมใจ)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin