คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของผู้รับทุน ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2566

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียนรวม 2 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของผู้รับทุน ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2566 และพบปะผู้ปกครอง พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 4 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร มะลาศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 และได้ดำเนินกิจกรรมค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ได้จำนวน 33 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนของโครงการฯ มาจากหลายพื้นที่ซึ่งมีพื้นฐานความรู้และลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนขึ้น ให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยและสำเร็จการศึกษากำหนดระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2566 นี้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin