Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วิทยากรที่ให้ความรู้ด้าน EdPEx โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสินพร้อม การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยการใช้ EdPEx ระดับคณะและระดับสถาบันกำหนดการในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin