Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเวทีเสวนาขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด โดยมี นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งเน้นการนำต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่การพัฒนาชุมชนในการสร้างงานและสร้างรายได้ โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 100 คน เข้าร่วมงานนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีฐานทรัพยากรสำคัญหลายด้าน เช่น ป่าไม้ น้ำ และทรัพยากรด้านวัฒนธรรม BCG เป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ส่งผลกระทบในวงกว้าง อาทิ ภัยแล้ง น้ำท่วม และภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากความสมดุลทางธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลาย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ก็มีคุณค่าไม่แตกต่างกัน ในเรื่องนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เล็งเห็นว่าทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนจะสามารถนำต้นไม้ที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ไปเป็นหลักทรัพย์สามารถ เข้าถึงแหล่งทุน สถาบันการเงินต่างๆ ที่จะสามารถมีทุนในการต่อยอดสร้างงาน สร้างรายได้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin