Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 13.29 น. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเจิมตึกใหม่สำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ซึ่งในการประกอบพิธีในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) วัดป่าพุทธมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์ เมตตาทำพิธีเจิมตึกใหม่สำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ซึ่งสำนักงานอธิการบดีที่ก่อสร้างขึ้นนั้น มีหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร งานวิชาการ และงานบริการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ช่วยอำนวยการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ และให้บริการส่งเสริมสนับสนุนกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการบริหารจัดการแบบครบวงจร ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในอนาคต

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin