มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สำหรับการเป็นผู้นำและการบริหารองค์กร” หวังนำพาองค์กรไปยังทิศทางที่ต้องการ และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สำหรับการเป็นผู้นำและการบริหารองค์กร” รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ผู้บริหารในฐานะผู้นำ หลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน บริหารคน และบริหารการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องมีสมรรถนะ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน (Hard Skills) สมรรถนะด้านการบริหารคน (Soft Skills) และสมรรถนะด้านการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพื่อนำพาองค์กรไปยังทิศทางที่ต้องการ และได้ผลลัพธ์ ตามที่กำหนด ดังนั้น การพัฒนาความเป็นผู้นำให้มี ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเป็นผู้นำที่สร้างแรงผลักดันเชิงบวก ทั้งต่อตนเองและทีมงาน ให้สามารถนำการบริหารงาน บริหารคน และบริหารการเปลี่ยนแปลง ได้สำเร็จและได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรมุ่งหวัง จึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ภายใต้ความท้าทาย ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวถึงการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สำหรับการเป็นผู้นำและการบริหารองค์กร” วัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ มีทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพ นำการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ และ ถ่ายทอดความเป็นผู้นำสู่บุคลากรรุ่นใหม่ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทการบริหารอุดมศึกษาระดับประเทศ เพื่อนำไปกำหนดทิศทางการบริหารองค์กรให้ก้าวสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่กำหนด 3. เพื่อให้ผู้บริหาร ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารระดับองค์กร และการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีทำให้เกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เผยว่า โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว มีผู้บริหารระดับรองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และผู้อำนวยการกอง จากส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวมจำนวน 35 ท่าน ซึ่งได้รับเกียรติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1.ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง” 2.รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร จากคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในหัวข้อ “การบริหารงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ในองค์กร” 3.คุณสุวิชา วิทยาคม ผู้อำนวยการศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ RTCC ในหัวข้อ “การตลาดดิจิทัลสำหรับสถานศึกษา” 4.คุณปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. ในหัวข้อ “จริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหาร 5.รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “การบริหารงานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา” โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin