รายงานการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง และพื้นที่นามน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin