มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประมง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประมง ที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีมติมอบให้ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะ เนื่องในโอกาสที่ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์มอบให้แด่ท่าน นับเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และเหล่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การฝึกงานและฝึกประสบการณ์ภายนอกของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ศึกษาวิชาการด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานของกรมประมงรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกประสบการณ์ภายนอกในหน่วยงานของสังกัดกรมประมงตลอดมาทุก ๆ ปี และสนับสนุนให้นักวิชาการประมงเป็นอาจารย์พิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และร่วมบูรณาการทำงานวิจัยทางด้านการประมงร่วมกัน.ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานดีเด่น และคุณูปการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประมง เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin