Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้ง 2 พื้นที่ พื้นที่ในเมือง และพื้นที่นามน ได้มีการจัดการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ 9 (4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 โดยเริ่มเปิดหีบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเวลา 09.00-15.00 น. มีข้าราชการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้กันอย่างคึกคัก

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin