Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในวันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศเป็นจำนวนมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา เป็นการให้ความรู้และประสบการณ์ ด้านการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ หรือการศึกษาต่อในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ การดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงานเป็นอย่าง ดียิ่ง และได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ เกษบุรี(กล้า) ตำแหน่ง : Marketing Communication Manager บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ : เริ่มต้นก้าวแรกอย่างมั่นใจ สู่การเติบโตในโลกดิจิทัล และคุณเสถียร กาสารัง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บรรยาย เรื่อง การชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin