Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและสถานประกอบการพบนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ดร.สรายุทธ ฐิตะภาส คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยการจัดงานในครั้งนี้ จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานประกอบการเข้าร่วมเปิดรับสมัครตำแหน่งงาน ให้กับนักศึกษา 15 หน่วยงาน การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและสถานประกอบการพบนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาต่อ หรือออกสู่สถานประกอบการต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม และแนวความคิดในการตัดสินใจเพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตนเองและอนาคตที่ดีต่อไป จากคำแนะนำ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ของรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและประสบความสำเร็จในการทำงาน และความรู้จากวิทยากร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีหลักในการคิดเพื่อการตัดสินใจ และมีการเตรียมตัวที่ดีทำให้เป็นผู้ที่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานต่อไปในอนาคตต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin