Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน สโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดโครงการงานมหกรรม EDI Fair ๒๐๒๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ นายอนุกูล ณะรักมาก นายกสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา กล่าวว่า การจัดโครงการงานมหกรรม EDI Fair ๒๐๒๓ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีวัตุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน และลงมือปฏิบัติงานจริง และส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา ตลอดจนเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดโครงการครั้งนี้ จัดกิจกรรม ๑ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ทั้งหมด ๙ สาขาวิชาเอก ซึ่งประกอบด้วย๑.สาขาวิชาเอกการปฐมวัย๒.สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา๓.สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์๔.สาขาวิชาเอกภาษาไทย๕.สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา๖.สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ๗.สาขาวิชาเอกเกษตรศาสตร์ ๘.สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ๙. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇👇👇https://www.facebook.com/EDUCATIONANDEDUCATIONAL👩‍🏫👩‍🏫👨‍🏫👨‍🏫💁‍♀️💁🙋🙋‍♂️🙋‍♂️👯‍♀️👯🏃‍♀️🏃‍♀️👭👬🎓🎓🍏🍎🍓🍉🍌🍋🍍🥦🥬🌽🍠🥐🥯🍞🥖🍗🌭🍔🍟🍕🍧🍦🍨🧁🫗🍷🥃🤹‍♀️🎸🎻🥁🎯🎯🎯🎯🎖🎖🎖🥇🥈🥉🏅🏆

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin