Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรให้การต้อนรับคณะทำงานจาก ICDL และคณะกรรมการ KSU Digital Center และร่วมประชุมการดำเนินงาน เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ปัญหา และอุปสรรค โดยมีแผนในการดำเนินงานร่วมกันในระยะเวลา ๔ ปี คือมีแนวทางปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลร่วมกับ ICDL ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ Digital ในองค์กร และท้องถิ่น โดยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะดิจิทัล ให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin