มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ วงโปงลางเพชร ม.น้ำดำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ วงโปงลางเพชร ม.น้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เข้าร่วมการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดขอนแก่น โดยการนำทีมของ ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin