Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วิชาแพรวาศึกษาในงาน Amazing Phu-Tai 2023ในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาแพรวาศึกษาได้เข้าร่วมงาน Amazing Phu-Tai แพรวาพุทรานมบ้านโพน ณ ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ กล่าววว่า “กิจกรรมที่สำคัญในครั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยคือ การแสดงนิทรรศการการย้อมเส้นไหมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ฐานข้อมูลทรัพยากรทางวัฒนธรรมจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ(อพ.สธ.) การประกวดผ้าแพรวาและการประกวดธิดาแพรวาบ้านโพน ส่วนกิจกรรมี่สำคัญอันเป็นจุดเด่นของกิจกรรมครั้งนี้คือการเชื่อมโยงท่านกอวิเศษ พระชัยสมบัติ นักวิขาการค้นคว้าอิสระด้านผ้าผู้ไทในลาวมาร่วมนำเสนอผ้าผู้ไทจาก สปป.ลาวอีกด้วยซึ่งมีการร่วมเดินแบบผ้าลาวในเวทีเดินแบบการกุศลซึ่งเป็นผ้าโบราณจาก สปป.ลาว แสดงแบบโดยนักศึกษาวิชาแพรวาศึกษา

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin